Lawaai

Informatie over “lawaai” kan je zowel hieronder als op onze speciale lawaai-site vinden. Daar vind je ook info over onze ViaduKaduk-geluids-censoren, metingen met UGent, Referentiewaarden, Milieukwaliteitsnormen. 


_______________________________________________________________________________________

In Gentbrugge kan je moeilijk naast het viaduct kijken. En wanneer dat toch lukt, zal je het wel nog horen. En toch, als alles meezit kan het er ook heerlijk stil zijn.

Dit hangt vooral van de weersomstandigheden af: zelfs een onmerkbaar windje in de ene of andere richting kan een wereld van verschil maken, door het afbuigen van de geluidsgolven. Net zoals inversie op een heldere avond ervoor kan zorgen dat het ineens lijkt alsof je op de pechstrook van de E17 zelf zit.

geluid-meteo

Ook de positie van gebouwen kan lokaal voor grote verschillen in geluidsbeleving zorgen. In het beste geval door als geluidsscherm te werken, in het slechtste geval door geluid te weerkaatsen. De hoogte van het viaduct zorgt ervoor dat het geluid makkelijk over huizen heen, tegen achterliggende gevels weerkaatst wordt. Dikwijls gaat een grote geluidsbelasting aan de voorgevel samen met een stille achterkant, maar in Gentbrugge valt moeilijk aan het lawaai te ontsnappen.

De decibel is de logaritmische schaal waarin geluidsterktes uitgedrukt worden. 1 dB is het voor de mens laagste hoorbare geluidsniveau. Een toename met 3 dB betekent een verdubbeling van de geluidsenergie, maar wordt door het menselijk oor niet als een verdubbeling waargenomen. Dit is het geval bij ca 10dB, hoewel de fysische intensiteit dan al 10x hoger ligt. Meer info

geluidkwaliteit leefomgeving

In het verleden hebben België of Vlaanderen zich nooit veel bekommerd om geluidshinder door het wegverkeer. De wetgeving voorziet in reglementering en inperking van alle mogelijke vormen van geluidsoverlast, met uitzondering voor het lawaai afkomstig van verkeer. Het is dan ook niet lang zoeken naar de grootste oorzaak van geluidshinder in ons land, zeker in combinatie met een chaotische ruimtelijke ordening.

Gelukkig komt hier de laatste jaren onder impuls van Europa verandering in.
Europa legt de lidstaten op de geluidshinder veroorzaakt door weg, spoor en luchtverkeer in kaart te brengen, en actieplannen op te stellen om deze aan te pakken. Op deze manier kunnen op een objectieve manier prioriteiten worden gesteld.

Voorlopig worden geen grenswaarden ivm geluidsniveaus opgelegd, of deadlines gesteld waarbinnen specifieke resultaten bereikt moeten worden. De Europese Commissie mikt er in eerste instantie op door het publieke karakter van de rapporteringen een dynamiek op gang te brengen, wat we in Vlaanderen dus ook zien gebeuren.

geluidskaart fase 2

Bron: http://wegenenverkeer.be/geluidskaarten

De geluidskaart voor Gentbrugge ziet er niet fantastisch uit, maar ook niet rampzalig genoeg om op te duiken bovenaan de lijst van prioritaire knelpunten. Maar… de computersimulaties waarmee de geluidskaarten opgebouwd worden houden geen rekening met voegen in het wegdek. Ze tonen dus een simulatie van een viaduct zonder voegen!

De Europese richtlijn suggereert wel met aparte indicatoren te werken voor impulsmatig en/of laagfrequent geluid: precies het soort lawaai dat harde voegen produceren. In de geluidskaarten zijn die echter niet opgenomen.

Het is interessant eens te gaan kijken hoe onze noorderburen met deze problematiek omgaan. Al meer dan 30 jaar is in Nederland de Wet Geluidshinder van kracht. Het gevolg is een beleid dat enerzijds in de ruimtelijke ordening rekening houdt met het verkeerslawaai, en anderzijds zwaar inzet op het inperken van lawaai. Zo komt het dat in Nederland 90% van de snelwegen met fluisterasfalt bedekt is, terwijl Vlaanderen het al 20 jaar vooral over proefvakken heeft. Ook op vlak van geluidsschermen laten onze buren zich niet onbetuigd, in Nederland staan maar liefst vijf keer zoveel geluidsschermen dan in Vlaanderen.

Met resultaat: Wanneer de resultaten van de Europese geluidskaarten vergeleken worden, is het aantal ernstig gehinderde Nederlanders een fractie van het Vlaamse aantal.

vergelijkende tabel EU

Hierbij valt op te merken dat onze noorderburen niet bepaald zuinig zijn op hun weginfrastructuur: de budgetten per kilometer zijn een veelvoud van de Vlaamse. Duitsland, waar de budgetten beter vergelijkbaar zijn met de Vlaamse, doet het intussen ook niet slecht.

Intussen blijven verkavelingen goedgekeurd worden in zones waar redelijke geluidsnormen ver overschreden worden. Wie er gaat wonen moet dat zelf maar weten? Het historische non-beleid op vlak van ruimtelijke ordening, met alle gevolgen vandien op het vlak van leefmilieu, mobiliteit, verkeersveiligheid,…

Wegverkeersgeluid leidt tot een scala aan gezondheidsproblemen, zoals hinder, slaapverstoring, en hart- en vaatziekten. Hinder en (slaap)verstoring kan indirect via stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en hiermee samenhangende hart- en vaatziekten, maar dit kan ook direct gebeuren. Lawaai vormt na chronische blootstelling aan fijnstof de grootste milieugerelateerde bedreiging van de gezondheid.

____________________________________________________________________________________

Zie ook onze speciale lawaai-site. Daar vind je ook info over onze ViaduKaduk-geluids-censoren, metingen met UGent, Referentiewaarden, Milieukwaliteitsnormen. 

______________________________________________________________________________________