Lucht

De E17 is een van de belangrijkste transportverbindingen binnen Europa: 25.000 van de 120.000 voertuigen die elke dag over Gentbrugge rijden, zijn zware vrachtwagens. Wat betekent dit nu concreet voor de omgeving van de snelweg? De kaarten van Atmosys brengen hierin duidelijkheid.

Bron: atmosys.eu/atmosys/faces/services-annual-maps.jsp
2012 luchtkwaliteit NO2 - 2Bron: http://atmosys.eu/atmosys/faces/services-annual-maps.jsp

Atmosys is een project van 3 overheidsinstellingen: VITO, VMM en IRCEL. Op basis van metingen, verkeersdata, geografische en meteorologische informatie, maken computermodellen de verschillende vormen van luchtvervuiling met een indrukwekkende nauwkeurigheid zichtbaar.

Bovenstaande kaarten geven de jaargemiddelde concentraties NO2 (stikstofdioxide) op 1,5 m hoogte weer. De lagere waarden in het midden van het beeld bevinden zich onder het viaduct, daar waar de snelweg gelijkvloers of over een talud loopt zien we de concentraties boven het wegdek.

De Europese regelgeving schrijft voor dat de jaargemiddelde concentratie NO2 onder de grenswaarde van 40 µg/m³ dient te blijven. Dat is voor het gebied binnen de 150 meter van het viaduct niet het geval. Dit betekent dat zo’n 2000  inwoners van Gentbrugge en Ledeberg blootgesteld worden aan… illegale concentraties luchtverontreiniging.

De huidige norm voor NO2 (40 µg/m³) is opgesteld voor de gezondheidseffecten van NO2 zelf. Als NO2 als indicator voor verkeersuitstoot wordt gebruikt, zou de norm lager moeten liggen. Stikstofdioxide is namelijk een goede indicator voor de aanwezigheid van roet en ultrafijn stof: de meest schadelijke fractie fijn stof, vooral afkomstig uit dieselmotoren.

Zones waar jaargemiddelde NO2 concentraties van bijvoorbeeld 35 µg/m³ voorkomen zijn daarom niet als gezond of veilig te bestempelen. De normen zijn een politiek compromis, algemeen kan men stellen: hoe meer verontreiniging, hoe slechter.

De E17 doorsnijdt de woonkernen van Gentbrugge en Ledeberg over 2.5 km, tot vlak tegen de bebouwing. Binnen de 500 meter wonen zo’n 7500 mensen, liggen scholen, crèches, binnen- en buitenspeeltuinen, een sporthal, sportterreinen, een muziekacademie, bejaardentehuizen, recreatiezones,…

Hierbij is de omgeving van de Gentse bastaardzoon van de E17, de B401 (met de fly-over aan het Zuid) nog niet in rekening gebracht, of de bijdrage die ze gezamenlijk leveren aan de luchtvervuiling in de veel wijdere omgeving.

De omgeving van het viaduct (de Gentbrugse Meersen) is voor de stad Gent een belangrijke ‘groenpool’. Voor de gezonde lucht moet je er alvast niet zijn.

Studies die niet alleen hart-, vaat- en longziekten, maar ook uiteenlopende kankers in verband brengen met dieseluitstoot stapelen zich op. Recente cijfers van de Europese Commissie schatten het aantal doden ten gevolge van luchtvervuiling 10x hoger dan het aantal doden door verkeersongevallen.

Meer info:

Het manifest van de Gezinsbond/Childproof: Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen tegen verkeersverontreining
http://www.vmm.be/lucht/beleid-en-instrumenten/grens-en-richtwaarden-luchtkwaliteit
http://www.luchtvervuiling.be